A rope for every need / +359 878 802 245

 Проект № BG-RRP-3.004-1932-C01, „Технологична модернизация в предприятието“Наименование на проекта: № BG-RRP-3.004-1932-C01, „Технологична модернизация в предприятието“

Основна цел на проекта: Да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига на АЛБАТРОС 2008 ООД.

Описание на основната дейност на проекта: Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет. Настоящата дейност ще бъде изпълнена, чрез придобиване на следните високотехнологични материални активи: Цифровизирана машина за пресукване на синтетични влакна – 4 броя

Резултати от изпълнението на проекта: Със закупуването на предвидените по проекта активи ще постигнем следните резултати:

– Подобряване на производствения капацитета на дружеството;

– Цифровизацията на производствените процеси;

– Разширяване на производствения капацитет;

– Повишаване ефективността на производствените процеси;

– Повишаване на производителността;

– Намаляване на производствените разходи;

– Оптимизиране на производствената верига.

Краен получател: „АЛБАТРОС 2008“ ООД
 
Обща стойност на проекта: 393 800.00 лв., от които 196 900.00 лв. безвъзмездно финансиране.
 
Начало: 15.03.2024 г.
Край: 15.03.2025 г.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „АЛБАТРОС 2008“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа.